DLA ŻEGLARZY

Opłaty portowe:

Postój długoterminowy:
(postój jachtu, pobyt osób wg ilości koi, slip x 2 przy opłacie za sezon pakiet LATO, ZIMA i LATO + ZIMA, parking jednego auta na podstawie karty parkingowej),

1. Ustala się termin postoju
od dnia 15 kwietnia do dnia 15 października – „LATO”
oraz
od dnia 16.10 . do dnia 14.04. – „ZIMA”

2. Armator wnosi opłatę za;
– LATO – 700 zł
– LATO + ZIMA HANGAR w wysokości 700 zł + 700 zł = 1400 zł
– LATO + ZIMA TEREN 700 zł + 400 zł = 1100 zł
– ZIMA – HANGAR – 700 zł
– ZIMA – TEREN – 400 zł

3. Termin wnoszenia opłat;
LATO – do 31.05. danego roku
ZIMA do 15.10. danego roku
W przypadku wpłaty na raty lub po wskazanym wyżej terminie opłata wynosi + 100 zł

4. Dopuszcza się stacjonowanie jachtów przeznaczonych do czarterowania, opłata wówczas za LATO jest wyższa o kwotę ryczałtu 150 zł / jacht(obsługa klientów, wydawanie kluczy, parkowanie aut, obsługa portowa itp.)
Jachty przeznaczone do czarteru obowiązkowo muszą posiadać ubezpieczenie(OC Kierownika jachtu, NW załogi, Jacht Casco i rzeczy załogi)

5. Dla armatorów korzystających z opcji LATO + ZIMA upust 80 zł pod warunkiem zapłaty w terminach podanym wyżej.

6. Armator w/w kwotę wpłaci gotówką w recepcji, kartą płatniczą lub na rachunek bankowy
Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński Bydgoszcz ul.Maciaszka 145 Bank PKO BP I O Bydgoszcz nr 32 1020 1462 0000 7102 0166 6379 do dnia 31 maja danego roku pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy z upływem terminu na wnoszenie opłaty.

7. Rozwiązanie umowy z powodu niewpłacenia w terminie opłaty spowoduje obowiązek uiszczenia przez Armatora ceny umownej w kwocie 100,- PLN za każde stanowisko.7.Umieszczenie jednostek w porcie może nastąpić po wpłacie powyższej kwoty.

8. Jeżeli jacht w czasie postoju w porcie będzie ubezpieczona przez Armatora.
(OC Kierownika jachtu, NW załogi, Jacht Casco i rzeczy załogi)dla jachtów ubezpieczonych przewiduje się rabat handlowy w wysokości 5 % pod warunkiem opłaty w terminie ; 31.05 i 15.10.

9. Miejsca przydzielane jednostkom nie są miejscami stałymi. W sytuacjach szczególnych na polecenie bosmana załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju. W przypadku braku kontaktu z załogą bosman może dokonać przecumowania jednostki w inne miejsce.

10. Pobyt na terenie Stanicy odwiedzających i gości armatora jest możliwa pod warunkiem zgłoszenia pobytu gości w recepcji, dokonania stosownych opłat np. za parking pobyt itp. i stosowania się gości do regulaminu; osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie stanicy po godz. 2200 ; – zabrania się wpuszczania gości własną kartą wjazdową

11. Teren Stanicy Wodnej jest monitorowany, posiada szlaban na kartę magnetyczną i wrzutnik na monety 5 zł oraz jest nadzorowany przez cały rok a po sezonie dodatkowo brama główna jest zamknięta. Jednak Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody wynikające z działalności przyrody, aktów wandalizmu, włamania, kradzieży lub jakiejkolwiek innej szkody powstałej na mieniu armatora. Prowadzący obiekt posiada ubezpieczenie z tyt.odpowiedzialności cywilnej w firmie ubezpieczeniowej UNIQA i wszelkie roszczenia należy zgłaszać w tej instytucji.

Opłaty krótkoterminowe:
postój jachtu miesiąc – 300 zł
tydzień – 100 zł
doba – 20 zł (postój do 24 godz. bezpłatny, nie częściej niż dwa razy w tygodniu)
karta parkingowa na drugie i kolejne auto 150 zł/sezon,
kaucja zwrotna za kartę wjazdową – 50 zł
parking – 5 zł/dzień
natrysk – 6 zł,(automat wrzutowy na żetony 5 min z funkcją woda- stop)
slip ręczny samoobsługa – 30 zł,
slip mechaniczny – 50 zł
przeładunek na bramownicy – 50 zł
korzystanie z wyciągarki , samochodu przy slipowaniu – 50 zł
mycie łodzi z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej – 20 zł (samoobsługa).